หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบ
Share:

Author: mungmee