กองช่าง

กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ
งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
งานวิศวกรรม
งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
งานควบคุมทางผังเมือง
งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
งานระบายน้ำ
งานจัดตำแต่งสถานที่

Share: