Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1-2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่7

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

Continue Reading...