Posted in งานคลัง

รายงานปิดบัญชีสิ้นปี

รายงานปิดบัญชีสิ้นปีงบประ…

Continue Reading...
Posted in งานคลัง

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in งานคลัง

ประกาศจ่ายเงินสะสม

การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ …

Continue Reading...
Posted in งานคลัง ประกาศต่างๆ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิ…

Continue Reading...
Posted in งานคลัง

รายรับ รายจ่าย

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ…

Continue Reading...
Posted in งานคลัง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรา…

Continue Reading...