Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18/2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนค สล.เดิมไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ ที่ ๓ สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 17/2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที 16/2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที 15/2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กอง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต

Continue Reading...