Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงฟื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (Terms oF Referance : TOR) โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย)

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการประหยัดพลังงาน

ประกาศมาตรการประหยัดพลังง…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

Continue Reading...