วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คำพี้ตำบลน่าอยู่ บูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักธรรมมาภิบาลนำการบริหาร

มุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

Share:

Author: mungmee