Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ศพด.บ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ศพด.วัดไทรงาม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ศพด.วัดจอมแจ้ง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ศพด.บ้านนาผือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ควบคุมเเหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจการที่เป็นอันตราย

Continue Reading...