ข้อมูลผู้บริหาร

รูปภาพ1

นายสุพจน์ หารธงไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เบอร์โทร 093-142-0635

นายนิรัตน์ เชื้อตาพระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เบอร์โทร 086-228-4576

นายธีระพงษ์ สิมแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เบอร์โทร 063-673-7672

นายศรีภูมิ พรมพินิจ
เลขานุการนายก
เบอร์โทร 089-421-0446

mungmee

Share: