สำนักปลัด อบต.

นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฎิบัติการ

นางสาวธนัตฤนันท์ บริวัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรัตติกร แสนศรี
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านนาผือ

นางสาวนิตยา หลาบโพธิ์
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านกลาง

นางสาววันวิสา บริบูรณ์
คนงานทั่วไป

นายก้านแก้ว สุขสบาย
พนักงงานขับรถกู้ชีพ

นางสาวสมหมาย อยู่ทุ่ง
คนงานทั่วไป

นางสาวอริญา พรมโคตร
จ้างเหมาบริการ

Share: