สำนักปลัด อบต.

ว่าง-3

– ว่าง –
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวธนัตฤนันท์ บริวัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง
ครู ศพด. บ้านกลาง

นางสาวรัตติกร แสนศรี
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านนาผือ

นางสาวนิตยา หลาบโพธิ์
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านกลาง

นางสาววันวิสา บริบูรณ์
คนงานทั่วไป

นายก้านแก้ว สุขสบาย
พนักงงานขับรถกู้ชีพ

นางสาวสมหมาย อยู่ทุ่ง
คนงานทั่วไป

นางสาวอริญา พรมโคตร
จ้างเหมาบริการ

นายสุรศักดิ์ ท่าดำ
คนงานทั่วไป

mungmee

Share: