หัวหน้าส่วนราชการ

นางปรีดาวัลย์ บางทราย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 087-8558719

นางสาวมุกดาวรรณ แสนศิริ
รองปลัด อบต.คำพี้
เบอร์โทร 094-6659382

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายธเนศ สาธร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 085-0001587

นายเกษมสันต์ เกษมสานต์
ผู้อำนวยการกองช่าง

mungmee

Share: