กองคลัง

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
การเงิน
การเบิกจ่าย
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี
การตัดโอนเงินเดือน
งานเก็บรักษาเงิน
งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน
งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ
งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน
งบทรัพย์สิน หนี้สิน
งบโครงการเงินสะสม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

Share: