Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายในปร…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลก…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติใช้เลขรหัสหนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระ…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหร…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติทบทวนกฎบัตร การจ…

Continue Reading...