Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบ ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที และความรับผิดชอบ

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563

Continue Reading...