Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลก…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติใช้เลขรหัสหนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบ ประจำปี 256…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหร…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำป…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประ…

Continue Reading...