คู่มือสำหรับประชาชน

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท

การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณ๊ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)กรณีขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูข้าราชการ-พนักงานถึงแก่กรรม)

การขอรับบําเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท(กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)

การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินฃ่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบริการส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือ (กรณีผู้รำบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย)

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ฯ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรานการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ฯ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ฯ

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์ชยกิจ)  ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

mungmee

Share: