วันที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2566​ เวลา​ 15.30 น.​ นายสุ​พจน์​ หารธง​ไชย​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลค​ำ​พี้​ เป็นประธานในพิธี​เปิดโครงการตลาดนัดสีเขียว​ อบต.คำพั้ ณ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้​ อำเภอนาแก จังหวันครพนม​ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ และอาหารปลอดสารพิษ สำหรับประชาชนและบุคลากรรวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับชุมชน โดยการเปิดรับผู้ประกอบการ พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมจำหน่ายพืชผักอาหารปลอดภัยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ทั้งยังได้ผักปลอดสารพิษและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนในพืชผักสวนครัว และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีดำเนินการที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษต โดยตลาดนี้มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

mungmee

Share: