Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

บันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ อปท. ระหว่าง วัด โรงเรียน รพ.สต. ส่วนราชการ ในเขตพื้นที่ตำบลคำพี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ หารธงไชย นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ร่วมกับ ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำชุมชน โรงเรียน ร่วมโครงการวันธรรมสวนะ (วันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา) ณ วัดโพธิ์ศรี และร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณวัด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้และการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ทางคณะกรรมการนิเทศการประเมินศูนย์พัฒนา นำโดยท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ออกมาประเมินศพด วัดจอมแจ้ง อบต คำพี้ และได้แนะนำในด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการดูสุขภาพเด็กฯลฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ นำโดย นายสุพจน์ หารธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 และ โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ​ส่งเสริม​ความรู้​เกี่ยวกับ​ภัย​และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2566​ เวลา​ 15.30 น.​ นายสุ​พจน์​ หารธง​ไชย​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลค​ำ​พี้​ เป็นประธานในพิธี​เปิดโครงการตลาดนัดสีเขียว​ อบต.คำพั้ ณ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้​ อำเภอนาแก จังหวันครพนม​ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ และอาหารปลอดสารพิษ สำหรับประชาชนและบุคลากรรวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับชุมชน โดยการเปิดรับผู้ประกอบการ พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมจำหน่ายพืชผักอาหารปลอดภัยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ทั้งยังได้ผักปลอดสารพิษและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนในพืชผักสวนครัว และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีดำเนินการที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษต โดยตลาดนี้มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลคำพี้จัดประชุม​พ่อ​ค้า​- แม่ค้า​ ที่จะมาจำหน่ายสินค้า​ในตลาดนัดสีเขียว​ อบต.คำพี้​ พร้อมชี้แจงกฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด​สีเขียว​ฯ​ และจับสลากเพื่อเลือกจุดจำหน่าย​สินค้าในตลาดนัด​สีเขียว​ อบต.คำพี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ​รณรงค์​อนุรักษ์​และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

Continue Reading...