ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั
mungmee

Share: