Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงฟื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ ) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕’๖๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบลคาพี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

Continue Reading...