ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1_2565 ลว25 สค.65
Share: