ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
Share:

Author: mungmee