งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลคำพี้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

mungmee

Share: