ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จ้งหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scan_20230227
Scan_20230227 (2)
Admin

Share: