Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท หรือการ จัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายไมได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕’๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ – นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขอบเขตงาน โครงการก่อนสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากปากทางบ้านบอน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคำพื้ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคำพื้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.คำพี้

Continue Reading...