ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคำพี้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคำพี้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
Share:

Author: mungmee