Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ควา…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ควา…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด อบต.

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

Continue Reading...