หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ

ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.คำพี้

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อในการคำนวณเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู

ประกาศการประเมินปฏิบัติงานของพนักงงานจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ ฯ

ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

Share:

Author: mungmee