แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 จำนวน 1/2/3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,556 ตารางเมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 26/03/2024
ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนปากทางบ้านบอน หมู่ 4 บ้านนาผือ หมู่ 3 บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ถึงบ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 02/06/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายอ่างผักดอก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/10/2022
ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ 11/10/2022
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 19/04/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคสล.เดิมไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 04/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคสล.เดิมไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 04/11/2021
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์ฉากกั้นทางเดินบริเวณรอบตัวอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ นพค 22 22/09/2021
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์ฉากกั้นทางเดินบริเวณรอบตัวอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ นพค 22 21/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
จัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายนายกง-นางถวิล สายนายสนิม บุตรชา-นางนริณี หลาบโพธิ์ หมู่ที่ 9 20/07/2021
ปรับปรุงฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ 8 สายบ้านนายต้าน เชื้อตากวัก 20/07/2021
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 18/11/2020
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16/11/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 01/09/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/02/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 จำนวน 1/2/3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,556 ตารางเมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 จำนวน 1/2/3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,556 ตารางเมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนปากทางบ้านบอน หมู่ 4 บ้านนาผือ หมู่ 3 บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ถึงบ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2023
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที 3 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพรมริน โอนวัง ถึงบ้านนายสุนทร เชื้อตากวัก ตำบลคำพี้ อำเภอนาอก จังหวัเนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนางวิลัย เชื้อตาพระ ถึงบ้านนางสาวกลิ่นประทุม สิมแสง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากหนองดินดำถึงถนนสายห้วยกกแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลคำพี้ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านคำพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียน สพฐและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลคำพี้ ประจำเดือนมีนาคม,เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลูกรังสายหนองกะซะ บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (ลากจูง) ขนาด 3,060 วัตต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลคำพี้ ประจำเดือน มกราคม,กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด 3,060 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายอ่างผักดอก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนปากทางบ้านบอน หมู่ 4 บ้านนาผือ หมู่ 3 บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ถึงบ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายอ่างผักดอก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 จำนวน 1/2/3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,556 ตารางเมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนปากทางบ้านบอน หมู่ 4 บ้านนาผือ หมู่ 3 บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ถึงบ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายอ่างผักดอก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ บ้านบอนหมู่ที่ 4 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายหน้ารพ.สต.-แยกทางหลวงแผ่นดิน ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นหนองจะลุก บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปแบบเหลี่ยมถนนสายเลียบลำห้วยน้อย บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 จำนวน 1/2/3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,556 ตารางเมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ส่วนกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพี้น้อย จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิมถึงประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือนมีนาคม,เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลคำพี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างต่ออายุการให้บริการทางออนไลน์เว็บไซต์ www.kumpee.go.th พร้อมดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ส่วนกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๓๐ คน ๆ ละ ๓๖ บาท/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้งประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๒๕ คน ๆ ละ ๓๖ บาท/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (ลากจูง) ขนาด 3,060 วัตต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๒๖ คน ๆ ละ ๓๖ บาท/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลคำพี้ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน ๆ ละ ๓๖ บาท/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันธรรมสวนะ (วันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา) องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อตู้เก็บเอกสารตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๔๔ คน ๆ ละ ๒๗ บาท ต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุภายในตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น ) ขนาด 340 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด 3,060 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่