แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 18/11/2020
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16/11/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 01/09/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/02/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ื 3 สายไปป่าช้ บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน อบต.คำพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสมเพชรไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม (วัดทองสว่าง) บ้านกลาง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
จ้างก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านคำพี้ หมู่ที่ 9 สายบ้านนางทรัพย์ - บ้านนางบุญเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนางบุญเทียม-บ้านนางบุญเติม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (สายจากถนนคสล.ต้นยางคู่) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
ซื้อกระจกมองโค้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
จ้างปรับปรุงและต่อายุโดเมนเนมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านมูลอ้นน้อย สายจากถนนคสล.เดิมไปป่าช้า ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 สายจากถนนคสล.เดิม สวนยางพาราหน้าสำนักสงฆ์ป่าช้า ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2564 02/04/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2019
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2019
ซื้อรางวัลการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่