แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์ฉากกั้นทางเดินบริเวณรอบตัวอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ นพค 22 22/09/2021
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์ฉากกั้นทางเดินบริเวณรอบตัวอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ นพค 22 21/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 06/09/2021
จัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายนายกง-นางถวิล สายนายสนิม บุตรชา-นางนริณี หลาบโพธิ์ หมู่ที่ 9 20/07/2021
ปรับปรุงฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ 8 สายบ้านนายต้าน เชื้อตากวัก 20/07/2021
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 18/11/2020
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16/11/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 01/09/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/02/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 27/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกะซะ บ้านนาผื หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ (คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปาบาดาล) บ้านคำพี้ หมู่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ 8 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคำพี้น้อย หมู่ 5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านคำพี้น้อย สายข้างบ้านนายธนชาติ แสนสุริยวงค์ไปดอนปู่ตา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ปรับปรุงถนนลูกรัง(สายข้างบ้าน นางจุฬาลักษณ์ วิเศษ) บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 13/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตสำเร็จรูป (ค.2) จำนวน 2.4 ลูกบาศก์ พร้อมตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด 20X20x4 จำนวน 16 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ 9 สายจากถนนคสล.เดิมไปสำนักสงฆ์ (คุ้มคำศรีสุข) ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บจ 7829 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
จ้างปรับปรุงฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ 8 สายบ้านนายต้าน เชื้อตากวัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนสายนายกง-นางถวิล และสายนายสนิม บุตรชา - นางนริณี หลาบโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนสายนายกง-นางถวิล และสายนายสนิม บุตรชา - นางนริณี หลาบโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างจ้างซ่อมบำรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดไทรงาม บ้านบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณป่าช้าชุมชน บ้านบอน ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างก่อสร้างราวสะพาน หมู่ที่ 6 สายไปบ้านหนองบ่อน้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์ฉากกั้นทางเดินบริเวณรอบตัวอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ นพค 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนสายนายกง-นางถวิล และสายนายสนิม บุตรชา - นางนริณี หลาบโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2564 02/04/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำพี้ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียน สพฐ.และโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลคำพี้ ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่