ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง2
Share:

Author: mungmee