ร่างขอบเขตงาน (Terms of Referance : TOR) โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายอ่างผักตอก บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – biddine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง
Share: